Katselmukset ja tarkastukset

Rakennustyön aikaiset katselmukset määrätään lupapäätöksessä. Katselmukset tilataan rakennusvalvonnasta viikkoa ennen niiden toimittamista.

Aloituskokous

Aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Käydään läpi kohteen suunnittelijat, toteutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot.
Läsnäolijat:
•    rakentaja
•    pääsuunnittelija
•    vastaava työnjohtaja
•    rakennustarkastaja

Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen

•    Tehtävä ennen rakentamisen aloittamista.
•    Tehdään sen jälkeen kun rakennuslupa on lainvoimainen ja /tai myönnetty.

Rakennekatselmus

•    Pyydetään kun rakennuksen runko ja siihen liittyvät kantavat rakenteet on tehty ja ovat vielä näkyvissä.
•    Katselmus voidaan suorittaa myös osissa.

Käyttöönottokatselmus

•    Pyydetään jos rakennus tai sen osa halutaan ottaa käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta.
•    Rakennuksen käyttöönoton hyväksymisen edellytyksenä on, että rakennuksen ympäristöineen tulee täyttää terveellisyyden, lujuuden ja paloturvallisuuden vaatimukset.
•    Tämä koskee myös uutta käyttöönotettavaa rakennusta.

Loppukatselmus

•    Suoritetaan kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä.
•    Loppukatselmuksen edellytyksenä on hyväksyntä lupapäätöksessä määrätyistä katselmuksista.

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi on rakennustyömaalla pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa.