Puunkaatoilmoitus

Omalla tontilla olevat puut

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan aina luvanvaraista (MRL 128 §).

Suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen.

Kaatoluvan saaneen puun / puiden kaataminen jää asiakkaan huoleksi ja vastuulle. Maisemallisesti arvokkaan puun tilalle rakennusvalvonta voi velvoittaa tontin omistajaa / haltijaa istuttamaan uuden puun. Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistua toimenpiteen turvallisuudesta. Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja 1.4.-15.8. välisenä aikana. Mikäli et ole varma puunkaatoon liittyvästä luvanvaraisuudesta, ota yhteyttä rakennusvalvontaan.

Lupaa ei tarvita kun:

 1. Ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttavan puun voi kaataa ilman lupaa. 
  Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.
   
 2. Jos puu ei aiheuta välitöntä vaaraa ympäristölleen, tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman rakennusvalvonnan lupaa, kun KAIKKI seuraavat ehdot täyttyvät:
 • Puut sijaitsevat hallitsemallasi tontilla.
 • Puita kaadetaan enintään viisi (5) ja tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen.
 • Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä tai puu ei ole luonnonsuojelulain perusteella tehdyllä päätöksellä rauhoitettu.
 • Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
 • Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä. Merkittäviä puita ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä on ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus ja ne ovat lajiltaan harvinaisia Suomessa.
 • Kaataminen on kertaluontoinen toimenpide, eikä jatkuvaa toimintaa.
 • Rajalla / rajan läheisyydessä (alle 1 m:n etäisyys) kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin kirjallinen suostumus.
 • Puut eivät sijaitse tontilla olevien ilmajohtojen (sähköjohdot) läheisyydessä.

Ilmoitus puun/puiden kaatamiseen tarvitaan, mikäli kaikki edellä mainitut ehdot eivät täyty. Rakennustarkastaja harkitsee ilmoituksen perusteella edellyttääkö kaatotoimenpide maisematyölupaa.

Täytä rakennusvalvonnan lomakkeet -osiosta löytyvä puunkaatoilmoituslomake  ja toimita se postitse tai sähköpostitse rakennusvalvontaan.

Naapurin tontilla olevat puut

Ota yhteys naapuriin ja yrittäkää neuvotella puun/puiden kaadosta. Puiden kaataminen on kiinteistön omistajan asia, Rakennusvalvonta ei ota kantaa erimielisyyksiin.

Kaupungin / kunnan alueella olevat puut

Voit ilmoittaa vioittuneista, kuivista tai muutoin vaaraksi olevista puista oman kuntasi tekniseen toimistoon.

Hae lupaa sähköisesti www.lupapiste.fi