Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri vaiheisiin tarvitaan jokin fyysinen paikka eli elintarvikehuoneisto. Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa tila, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Myös elintarvikkeiden verkkokauppa on elintarvikehuoneisto.

Toimijan vastuulla on varmistaa, että perustettava elintarvikehuoneisto on lainsäädännön vaatimusten mukainen.

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Toimijan on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle kirjallinen ilmoitus uuden elintarvikehuoneiston käyttöönottamisesta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta hyvissä ajoin (4 viikkoa) ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikehuoneiston toiminnan saa aloittaa, kun elintarvikehuoneistoilmoitus on jätetty viranomaiselle, sillä toiminnan aloittaminen ei edellytä valvontaviranomaisen tekemää tarkastusta. Kaikkien elintarvikehuoneistojen toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta on ilmoitettava viivytyksettä valvontaviranomaiselle.

Elintarvike- ja terveydensuojelualan ilmoitukset voit tehdä sähköisesti ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen ilmoitusjärjestelmän ilpan kautta. ilppa-palvelussa voi ilmoittaa useimpien elintarvike- ja terveydensuojelualan toimintojen

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttumisesta
 • lopettamisesta
 • yrittäjän vaihtumisesta.

Tällaisia toimintoja ovat mm. elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti, leipomot, säännöllinen ulkomyynti (esim. torimyynti), majoitustoiminta, päiväkoti ja uima-allastilat. ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Vastaavasti toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto. Lue lisää ilppa-palvelusta Ruokaviraston sivuilta.

Tee elintarvikehuoneistoilmoitus ensisijaisesti sähköisesti ilppa-palvelussa. Mikäli sähköinen ilmoituspalvelu ei jostakin syystä toimi, käytä tulostettavia pdf-lomakkeita.

Hakemus elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevälle elintarvikehuoneistolle on haettava hyväksyntä (laitoshyväksyntä). Hyväksymistä on haettava ennen toiminnan aloittamista tai ennen toiminnan olennaista muuttamista. Uusi laitos voi aloittaa toiminnan sen jälkeen, kun viranomainen on hyväksynyt sen. Olennaisesti muuttunut toiminta voi alkaa vasta muutoksen hyväksymisen jälkeen.

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa

Elintarvikelain mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä 

 1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
 2. toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta) tai
 3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä. Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan pop up -ravintolaa voi pitää 12 päivänä kalenterivuoden aikana ennen kuin toiminnasta tarvitsee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. 

Jos olet epävarma, pitääkö suunnittelemastasi toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus, ota yhteyttä Ppky Selänteen elintarvikevalvontaan.

Kotona sijaitseva elintarvikehuoneisto

Elintarvikkeita voi valmistaa tai muutoin käsitellä myös kotona elinkeinotoimintaa varten. Tällaisesta toiminnasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus, kun toiminta ei ole vähäriskistä ja/tai se on ammattimaista ja säännöllistä. Hyväksyttyä elintarvikehuoneistoa (laitos) ei ole mahdollista perustaa kodin tiloihin.

Edellytyksenä kotona tapahtuvalle elintarvikkeiden valmistukselle ja käsittelylle on, että toiminta pystytään järjestämään hygieenisesti, eikä asuminen aiheuta riskiä elintarvikkeille. Vaarojen arvioiminen ja hallitseminen sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön tunteminen on aina toimijan vastuulla. Toiminnalle on myös suunniteltava omavalvonta.

Kun kotona valmistetaan tai käsitellään elintarvikkeita:

 • tulee keittiön tai muun käytettävän tilan olla valmistushetkellä varattu vain tähän toimintaan
 • ennen elintarvikkeiden valmistusta/ käsittelyä kotikeittiö tulee puhdistaa huolellisesti
 • lemmikkejä tai toiminnan ulkopuolisia henkilöitä ei tule päästää oleskelemaan valmistustiloihin valmistamisen ja pakkaamisen aikana
 • toiminnassa on noudatettava hyvää hygieniaa (mm. oltava käsienpesupaikka, suojavaatteet ja keittiölle erilliset siivousvälineet)
 • käytössä on oltava riittävästi kylmäsäilytystilaa, jotta oman talouden ja elinkeinotoiminnassa käytettävät elintarvikkeet pystytään pitämään erillään toisistaan
 • helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava hygieniapassi
 • oman tai perheenjäsenten sairastamisen ajaksi toiminta tulee keskeyttää
 • pakatut elintarvikkeet tulee varustaa lainsäädännön edellyttämillä pakkausmerkinnöillä
 • pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava seuraavat tiedot: elintarvikkeen nimi, ainesosat, allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet sekä tarvittavat säilytys- ja käyttöohjeet

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Liikkuvan elintarvikehuoneiston saapumisesta Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven tai Reisjärven alueelle tulee tiedottaa etukäteen PPKY Selänteen elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä päivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Mikäli kyseessä on tilaisuus, johon saapuu useita elintarvikkeiden myyjiä tai valmistajia, voi tapahtuman järjestäjä tehdä yhteisilmoituksen elintarviketoimijoista.

Elintarvikeyrityksiltä peritään valvonnasta perusmaksua vuonna 2022

Kunnat alkavat periä yrityksiltä 150 euron suuruista perusmaksua elintarvikevalvonnasta vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Esimerkiksi kyläkauppojen ei tarvitse kuitenkaan maksaa valvonnan perusmaksua.

Elintarvikelain mukainen maksu peritään vuosittain kunnan valvontaviranomaisen valvomilta elintarvike- ja kontaktimateriaaliyrityksiltä. Valvonnan perusmaksu koskee kaikkia hyväksyttyjä tai rekisteröityjä elintarvikehuoneistoja. 

Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Ota yhteyttä kunnan elintarvikevalvontaan

Toimijoiden ja yritysten ei tarvitse hakea vapautusta valvonnan perusmaksusta. Kyläkauppatukea saavien kyläkauppojen tiedot välitetään kunnallisille viranomaisille. On kuitenkin toivottavaa, että kyläkaupat ja yleishyödylliset yhdistykset, joilla on elintarvikehuoneisto ovat yhteydessä paikalliseen elintarvikevalvontaan vuoden 2021 aikana.  

Lue lisää perusmaksusta

ilppa -sähköinen ilmoituspalvelu

Sähköinen ilmoituspalvelu ilppa on otettu käyttöön!

Elintarvikeyrityksiltä peritään valvonnasta perusmaksua vuonna 2022