Jätevedet

Vesihuoltolaitoksen toiminta alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen viemäriin.

Haja-asutusalueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että jätevesien käsitelyä varten kiinteistöllä on  kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. 
Jokaisella viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevalla kiinteistöllä on oltava selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä  ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje, jotka tulee pyydettäessä esittää viranomaiselle. Mikäli jätevesijärjestelmästä on olemassa suunnitelma, korvaa se selvityksen.

Lisätietoja jätevesisjärjestelmän selvityksestä ja käyttö- ja huolto-ohjeesta ympäristöhallinnon ymparisto.fi-sivustolla.

Jätevesijärjestelmän päivittäminen

Ympäristönsuojelulaki ja ”Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla” (157/2017) edellyttää jätevesijärjestelmän korjaamista seuraavalla tavalla:

Viemäriverkoston ulkopuolella ja pohjavesialueilla tai alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien vakituisten tai vapaa-ajanrakennusten jätevesijärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla jätevesijärjestelmän uudistaminen / saattaminen lain vaatimusten tasolle toteutuu kiinteistökohtaisella aikataululla viimeistään suurempien peruskorjausten yhteydessä. Kiinteää määräaikaa ei siis sovelleta.

Huomioitavaa:

 • Ennen 8.3.1943 syntyneet ovat vapautetut automaattisesti eikä jätevesijärjestelmien puhdistusvaatimus koske heitä, ellei jätevesistä ei aiheudu välitöntä ympäristön pilaantumisen vaaraa.
 • Velvollisuudet koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja asuin- tai vapaa-ajan rakennuksia.
 • Säädökset eivät koske tilannetta, jossa jätevesien määrää voidaan pitää vähäisenä, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisia ovat tyypillisesti vapaa-ajan asunnot, joissa on kantovesi ja kuivakäymälä.

Miten etenen, jos jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

 • Keskustele jätevesijärjestelmän kunnostamisesta ympäristö- tai rakennustarkastajan kanssa.
 • Varmista ensimmäiseksi, voiko kiinteistösi liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. 
  • Liity jos mahdollista
 • Selvitä, onko mahdollista rakentaa naapureiden kanssa yhteinen jätevesijärjestelmä. 
  • Päädyitkö kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään? Hanki pätevä suunnittelija, joka laatii suunnitelman kiinteistöllesi sopivimmasta jätevesijärjestelmästä. 
  • Huolehdi, että otatte huomioon ympäristönsuojelulain ja valtioneuvoston asetuksen (157/2017) vaatimukset 
  • Hae jätevesijärjestelmälle toimenpidelupa rakennustarkastajalta. Liitä lupahakemukseen suunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.
 • Huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje
 • Huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta