Rekisteröinti-ilmoitus

Rekisteröitäviä toimintoja

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat mm:

  • suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista
  • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista
  • asfalttiasemista sekä
  • betoniasemamista.
  • lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut toiminnat, esimerkiksi kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä mikäli orgaanisten liuottimien vuosikulutus ei ylitä asetettuja rajoja, jolloin tarvitaan ympäristölupa.

Rekisteröinti-ilmoituksen jättäminen

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus ympäristötarkastajalle keskisuuren energiantuotantolaitoksen toiminnasta viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.
Muusta rekisteröintimenettelyn piiriin kuuluvasta toiminnasta rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröintiä koskevat määräajat lasketaan siitä päivästä, jolloin rekisteröinti-ilmoitus täyttää säädetyt sisältövaatimukset, joten on tärkeää täyttää ilmoitukset huolellisesti.
Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Ohjeet ja lomakkeet

Ympäristöhallinnon www-sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet:
www.ymparisto.fi