Harrastekanojen pitäminen

Tarvittavat ilmoitukset

Kanojen pitäjän tulee tehdä ilmoitus eläinten pitämisestä ja pitopaikasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle eli rekisteröityä eläintenpitäjäksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia eli kanojen lukumäärällä ei ole väliä.

Kananmunien suoramyynnistä suoraan kuluttajalle tulee tehdä ilmoitus Ppky Selänteen elintarvikevalvontaan.

Siipikarjan ulkonapitokiellon aikana ulkoilevista kanoista on tehtävä ilmoitus valvontaeläinlääkärille.

Kananmunien myynti tai luovutus

Mikäli kananmunia aiotaan myydä tai luovuttaa oman talouden ulkopuolelle, on kanalasta otettava säännöllisesti salmonellavalvontaohjelman mukaiset näytteet. Näytteenoton ajankohta, näytelaji ja näytemäärä riippuvat kanojen lukumäärästä. Lisätietoa salmonellavalvontaohjelmasta saa valvontaeläinlääkäriltä tai esim. Ruokaviraston julkaisusta Ohje siipikarjan salmonellanäytteenotosta.

Kanojen ulkonapitokielto

Siipikarjan ulkonapitokielto on 1.3.-31.5. välinen aika. Ulkonapitokielto on varotoimenpide, jolla pyritään ehkäisemään lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä. Ulkonapitokielto koskee siten myös harrastekanoja.

Ulkonapitokiellosta voidaan kuitenkin poiketa, mikäli kanojen ulkotarha on kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla (silmäkoko enintään 25mm) tai muulla vastaavalla tavalla siten, että luonnonvaraiset vesi- ja petolinnut eivät pääse kosketuksiin ulkotarhassa pidettävien kanojen kanssa.

Ulkonapitokiellon aikana ulkona pidettävästä siipikarjasta on tehtävä ilmoitus valvontaeläinlääkärille.

Kanojen hyvinvointi

Kanojen hyvinvoinnista vastaa eläimen omistaja tai haltija. Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki (247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetus (396/1996 muutoksineen) sekä valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta (673/2010). Perehdy lainsäädäntöön, kanojen hoitoon ja yleisimpiin sairauksiin ennen kanojen ottamista. Eläimen sairastuessa sille on välittömästi hankittava hoitoa tai se on lopetettava.

Kanojen lopetus ja hävitys

Kanojen lopetus tai teurastus on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain henkilö, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja – tekniikasta.

Ppky Selänteen alueella siipikarjan raatojen hautaaminen on sallittua, kunhan noudattaa yleisiä kuolleen eläimen hautaamisohjeita. Kuolleiden eläinten hautaaminen ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten tai eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit on oltava mahdollisimman vähäiset. Hautapaikka ei saa sijaita pohjavesialueella, se ei saa olla alle 250 m etäisyydellä kaivosta, sijaita vedenottamon suoja-alueella tai vesistöön viettävällä rinteellä. Eläin on haudattava vähintään metrin syvyyteen ja hautapaikka on peitettävä heti.

LISÄTIETOA HARRASTEKANOJEN PITÄMISESTÄ ANTAA VALVONTAELÄINLÄÄKÄRI puh. 044 4456 687.