Leirintäalueilmoitus

Ilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle. Myös tilapäisestä leirintäalueesta on tehtävä ko. ilmoitus.(Ulkoilulaki 606/1973, 3 luku)

Leirintäalueilmoituslomake löytyy ympäristöterveydenhuollon lomakkeet -osiosta.

Leirintäalueiden määritelmä

Leirintäalueella tarkoitetaan aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä taikka teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa. Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.

Tilapäisellä leirintäalueella tarkoitetaan aluetta, jolle on tarkoitusenintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihinyli 100 henkilöä.

Ulkoilulain säännökset leirintäalueista koskevat myös muutakin vastaavanlaiseen majoittumiseen tarkoitettua aluetta, jolla olevissa, enintään yhdelle ruokakunnalle tai pienryhmälle tarkoitetuissa rakennuksissa yhteensä on yli 40 vuodepaikkaa.

Edellytykset

Leirintäalue on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, ettei sen käyttö:

  • aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle
  • vahingoita luontoa
  • aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista
  • vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä
  • vaaranna liikenneturvallisuutta eikä
  • loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua.

Huomioitava myös:

  • kaavoitus
  • palo- ja henkilöturvallisuutta koskevat säännöt ja määräykset
  • terveydellisten haittojen ehkäisyyn liittyvät säädökset ja määräykset.