Ympäristölupa

Ympäristölupa tulee olla ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle (ympäristönsuojelulaki). Ympäristönsuojeluasetuksessa on määritelty luvanvaraiset toiminnot.

Ympäristöluvan edellytyksiä ovat:

  • Toimintaa ei sijoiteta asemakaavan vastaisesti ja
  • Toiminnasta ei aiheudu
    • Terveyshaittaa
    • Merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
    • Maaperän tai pohjaveden pilaantumista
    • Kohtuutonta haittaa naapureille

Luvassa toiminnalle määrätään lupamääräyksiä rajoittamaan edellä mainittuja haittoja.

Luvan myöntää toiminnan laajuudesta riippuen aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölautakunnan päätettäväksi kuuluvan ympäristölupa-asian valmistelee ympäristötarkastaja. Ympäristölautakunta käsittelee maa-aines- ja ympäristölupahakemukset tärkeille pohjavesialuille ja asemakaava-alueille.

Ympäristölupaprosessi on monivaiheinen ja päätöksen käsittelyaika on keskimäärin 3- 6 kuukautta. Täten lupahakemus tulisi saattaa hyvissä ajoin vireille. Ennen hakemuksen jättämistä lupa-asiasta kannattaa neuvotella viranomaisen kanssa.

Ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa ympäristöluvasta, ohjeet sekä toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi