Tulkkipalvelut

Kansaneläkelaitos järjestää vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun ja vastaa tulkkauspalvelun kustannuksista. Kelan on varmistettava, että henkilön oikeus tulkkipalvelujen saantiin tosiasiassa toteutuu.

Vammaispalvelulain mukaiseen kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat vammaispalvelulain muina palveluina kuten sopeutumisvalmennuksena annettava viittomakielen opetus, kommunikaatioselvitykset, puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaatiotavan opetus ja ohjaus puhevammaisen omaisille ja läheisille, tulkin käytön opetus ja muut vammaispalvelulain tarkoitusta ja tavoitetta palvelevat itsenäistä ja omatoimista suoriutumista kommunikoinnissa tukevat ja edistävät palvelut ja tukitoimet.

Terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen vastuulla on puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaatiotavan opettaminen puhevammaiselle henkilölle sekä erilaisten tulkkauspalvelujen hakemiseen liittyvien selvitysten ja lausuntojen antaminen.

Terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen vastuulla on myös apuvälinehuolto kuten kommunikaatiokansioiden suunnittelu, tekeminen, päivittäminen, huolto ja käytön opetus sekä muut kommunikaatioon ja päivittäisiin toimiin liittyvät apuvälineet siltä osin kuin ne eivät ole vammaispalvelulain mukaisia päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi tarvittavia välineitä ja laitteita tai asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita. Etätulkkauksessa tarvittavat henkilökohtaiset välineet ja laitteet ovat Kansaneläkelaitoksen järjestettäviä. Kommunikaatiokansioon liittyvissä asioissa yhdyshenkilönä on terveyskeskuksen puheterapeutit.