Terveystarkastukset

 

2–4 viikon ikäisen lapsen terveystarkastus kotona tai neuvolassa

Huomioidaan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta ja keskustellaan vauvan hoitoon ja ruokintaan liittyvistä teemoista perheen tarpeiden mukaisesti. Aiheita voivat olla esimerkiksi vauvan itku ja tyynnyttelykeinot sekä vatsavaivojen helpottaminen, kansallinen rokotusohjelma, vanhemmuus, parisuhde, seksuaalisuus ja ehkäisy.

6-8 viikon ikäisen lapsen terveystarkastus terveydenhoitajalla ja lääkärillä

6-8 viikon iässä tehtävä lääkärintarkastus täydentää synnytyssairaalassa tehtävää ensimmäistä lääkärintarkastusta. Ennen lääkärille menoa perhe tapaa myös terveydenhoitajan joko samalla tai eri käynnillä.

Käynnillä keskustellaan perheen tarpeen mukaan vauva-arjen asioista, kuten vauvan vatsavaivoista ja niiden helpottamisesta, vauvan itkuisuudesta ja tyynnyttelykeinoista, varhaisesta vuorovaikutuksesta, sylissä pidosta, ihokontaktista, katsekontaktista tai imetyksestä. Vauvan kasvun seuranta.

Laaja terveystarkastus 3kk iässä, terveydenhoitaja

3 kuukauden käynti on osa laajaa terveystarkastusta. Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja koko perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaamisen.

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Rokotusohjelma

Laaja terveystarkastus 4kk iässä, lääkäri

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaamisen. Lääkärin vastaanotolla syvennetään 3 kk käynnin teemoja perheen tarpeiden mukaisesti.

Ennen lääkärille menoa perhe tapaa terveydenhoitajan. Terveydenhoitajan vastaanotolla seurataan vauvan kasvua. Muina aiheina voivat olla perheen esille nostamat asiat, kuten imetys, vauvan kehitys ja perheen vointi.

5kk ikäisen lapsen terveystarkastus, terveydenhoitaja

Käynnin teemana ovat vauvan kasvu ja kehitys. Käynnillä keskustellaan myös muun muassa kiinteiden ruokien aloituksesta, imetyksen jatkumisesta, vauvan motorisesta kehityksestä, perheen voinnista sekä muista perheen esille tuomista asioista, esim.

Imeväisikäisen ruokavaliokaavio, Vältettäviä ruoka-aineita imeväisikäisellä ja Vauvan taitojen kehittyminen

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

6kk ikäisen lapsen terveystarkastus

Keskustelun aiheina ovat muun muassa totuttelu kiinteisiin ruokiin, uniasiat, lapsen motorinen kehitys ja liikkuminen, kodin turvallisuus sekä suun terveydenhoito.

Neuvolan yhteydessä huomioidaan myös lapsen kasvun seuranta

8kk ikäisen lapsen terveystarkastus lääkärillä

Lääkärin tekemään lapsen terveystarkastukseen kuuluu kasvun ja kehityksen arvioinnin lisäksi vanhempien mahdollisten huolenaiheiden selvittäminen.

Ennen lääkärille menoa perhe tapaa terveydenhoitajan, joka seuraa vauvan kasvua ja kehitystä. Tarvittaessa otetaan lisäksi 10 kk neuvola-aika terveydenhoitajalle.

Yksivuotiaan lapsen terveystarkastus, terveydenhoitaja

Käynnin teemana ovat lapsen kasvu ja kehitys. Käynnillä keskustellaan muun muassa vuorovaikutuksesta, lapsen kielellisestä ja motorisesta kehityksestä, ravitsemuksesta, päivärytmistä sekä perheen esille tuomista asioista, esim. Leikki-ikäisen ruokaopas, Vältettäviä ruoka-aineita leikki-ikäisillä, Iloa, innostusta ja kannustusta elintapoihin - Neuvokas perhe toimintamallit (neuvokas.fi)

Esikko-lomake vanhemmille

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Laaja terveystarkastus 1,5 vuoden iässä, terveydenhoitaja ja lääkäri

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaamisen. Lääkärin vastaanotolla syvennetään terveydenhoitajan vastaanotolla perheen esille nostamia asioita perheen tarpeen mukaisesti.

Tässä ikävaiheessa keskeisiä aihealueita ovat lapsen voimakas oppimisen ja oman tahdon kehittyminen sekä puheenkehitys.

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukainen rokote.

2-vuotiaan lapsen terveystarkastus, terveydenhoitaja

Käynnillä kiinnitetään huomiota lapsen puheen, kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi muun muassa vanhemmuuteen, lapsen iän mukaisen oman tahdon kehittymiseen ja siisteyskasvatukseen, sekä esimerkiksi tutista ja tuttipullosta luopumiseen. Käynnillä keskustellaan lisäksi vanhempien esille nostamista asioista. Luettavaksi esim. MLL: Lapsen kasvu ja kehitys 2–3-vuotiaana

3-vuotiaan lapsen terveystarkastus, terveydenhoitaja

Käynnillä huomioidaan kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi perheen valmiuksia tukea lasta hänen iän mukaisessa kehitysvaiheessaan. Vanhempien kanssa voidaan keskustella esimerkiksi erilaisista kasvatuskysymyksistä, tottumusten oppimisesta, puheen kehityksestä, leikin ja luovuuden merkityksestä sekä sisaruksista. Teemoja ovat esimerkiksi ruokailu- ja wc-tavat, nukkuminen, kirjat, pelit ja ruutuaika.

Neuvolassa lapsi pääsee piirtämään, tunnistamaan kehon osia, värejä ja kokoeroja. Käynnillä tarkastetaan myös lapsen näköä ja kuuloa.

Jos lapsi ei ole varhaiskasvatuksen piirissä, suositellaan Lapset Puheeksi- keskustelua.

Perheelle kerrotaan 4-vuotiaan lapsen laajasta terveystarkastuksesta. Esitteitä mm. MLL: Lapsen kasvu ja kehitys 3–4-vuotiaana

4 – vuotiaan laaja terveystarkastus, terveydenhoitajan ja lääkäri, eri käynnit

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää terveydenhoitajan sekä lääkärin tapaamisen.

Ennen neuvolakäyntiä lasten vanhemmille lähetetään 4- vuotiaan kysely kotiin tai sen voi saada myös hoitopaikasta. Jos lapsi käy kerhossa tai päivähoidossa, viedään lomakkeesta osa sinne täytettäväksi. Kyselystä esille nousevat kysymykset tai huolen aiheet voidaan ottaa neuvolakäynnillä puheeksi.

4 v kyselylomake

Ppky Selänteen neuvolat ovat mukana Turun yliopiston Voimaperheet-toimintamallissa. 4-vuotiaan lapsen perheet saavat kyselyn postitse kotiin täytettäväksi vähän ennen 4- vuotissyntymäpäivää. Perheille, jotka kyselyssä arvioivat lapsellaan olevan arkea kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia, tarjotaan mahdollisuutta osallistua Voimaperheet–vanhempain valmennukseen. Pyydämme teitä tuomaan täytetyn kyselylomakkeen mukaan neuvolakäynnille.

Neuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla lapsi on osan ajasta kahdestaan terveydenhoitajan kanssa tekemässä erilaisia lapsen kehitysvaiheeseen sopivia tehtäviä, kuten piirtämistä, saksilla leikkaamista, pallon heittoa ja tasajalkahyppyjä. Käynnillä tarkastetaan myös lapsen näkö ja kasvu. Lisäksi neuvolakäynnin keskustelussa ja terveysneuvonnassa painotetaan kunkin perheen yksilöllisiä tarpeita.

Keskustelun aiheita voi olla esim. MLL: Lapsen kasvu ja kehitys 4–5-vuotiaana

Liikenneturva: Lapsen liikennekasvatus - mitä opettaa ja minkä ikäisenä?

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukainen rokote.

Lääkärin vastaanotolla terveystarkastuksen, kasvun ja kehityksen huomioinnin lisäksi syvennetään terveydenhoitajan vastaanotolla perheen esille nostamia asioita perheen tarpeiden mukaisesti.

Neuvolan laajasta terveystarkastuksesta lähetetään viimeisen sivun yhteenveto takaisin päivähoitoon vanhempien luvalla.

5-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Käynnillä puheen, kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi keskusteltavia aiheita voivat olla muun muassa lapsen sosiaaliset taidot, vastavuoroiset kaverisuhteet, tunteiden sääntely, liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys, ajan riittävyys perheen yhdessäoloon sekä perheen esille tuomat asiat.

Ohjeita voivat olla esim. MLL: Lapsen kasvu ja kehitys 5–6-vuotiaana ,  R- ja S-äänteiden harjoitteluohjeita.

6-vuotiaan lapsen terveystarkastus

Käynnillä puheen, kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi keskusteltavia aiheita voivat olla muun muassa lapsen sosiaaliset taidot, vastavuoroiset kaverisuhteet sekä tunteiden sääntely, liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys, ajan riittävyys perheen yhdessäoloon sekä perheen esille tuomat asiat.

Seuraava terveystarkastus on kouluterveydenhuollossa. Lukemista on esim. MLL: Lapsen kasvu ja kehitys 6–7-vuotiaana

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukainen rokote.

Lisäkäynnit neuvolaan tai kotiin, ja muu mahdollinen tarvittava tuki suunnitellaan lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Tarvittaessa laaditaan yhdessä tuen tarpeen suunnitelma ja kutsutaan mukaan muita kunnan tai erikoissairaanhoidon toimijoita.

Lisäkäynnin aiheita ovat usein esimerkiksi lapsen kasvun tai kehityksen seuranta, rokottaminen, haasteet vanhemmuudessa ja parisuhteessa tai esimerkiksi imetyksen tukeminen vauva-aikana.