Palveluasuminen

Vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen ei ole, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimenpitein.

Palveluasumiseen liittyvien palveluiden tulee liittyä asumiseen ja edesauttaa vaikeavammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä kotona. Jos tällaista liittymää ei ole, ei kyseessä ole palveluasumiseen liittyvä palvelu.

Vammaisella henkilöllä on myöntämisperusteet täyttäessään subjektiivinen oikeus saada palveluasumista, mutta kunta päättää, miten kunta palveluasumista järjestää. Palveluasumisessa järjestettävien palvelujen on oltava riittäviä ja sopivia vammaiselle henkilölle sekä hänen etunsa mukaisia.

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista voidaan järjestää eri tavoilla, esim. kotiin, palvelutaloon tai vuoroin kotiin ja vuoroin palvelutaloon. Palveluasumista voidaan myös täydentää ensisijaisen lainsäädännön palveluilla tai esimerkiksi kehitysvammalain mukaisilla tilapäishoitojärjestelyillä.

Vanhusväestöön kuuluva henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt iästä aiheutuvista syistä ja jonka päivittäinen hoito on järjestettävissä vanhainkodissa tai tehostetussa palveluasumisessa, ei kuulu vammaispalvelulain palveluasumisen soveltamisen piiriin.