Omaishoito

Omaishoidontuki on omaishoitolakiin (937/2005) perustuvaa sosiaalipalvelua. Tuen tarkoitus on mahdollistaa hoidettavan henkilön kotona asuminen. Omaishoidon tuki voi olla vaihtoehto koti-hoidolle ja palveluasumiselle.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon jär-jestämistä kotona omaisen tai muun läheisen henkilön avulla, joka solmii kunnan kanssa sopimuk-sen omaishoidosta.

Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai läheistä, joka on valmis vastaamaan hoidet-tavan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla ja joka käytännössä osallistuu päi-vittäiseen hoitoon ja huolenpitoon.

Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajan antamasta hoidosta ja huolenpi-dosta, hoidettavalle annettavista palveluista, hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidontuella on tarkoitus tukea ensisijaisesti niitä hoidettavia, joiden oma toimintakyky on selkeästi alentunut ja jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä henkilökohtai-sissa toiminnoissa tai sairauden hoidossa. Kodinhoidollisissa askareissa tai asioinnissa avustaminen ei yksinään oikeuta omaishoidontukeen.

Oikeus omaishoidontukeen arvioidaan jokaisen hoidettavan kohdalla erikseen. Ennen omaishoidontuen myöntämistä omaishoidonohjaaja tekee kotikäynnin, jolla selvitetään hoidettavan tuen ja ohjauksen tarvetta sekä hoidon sitovuutta ja vaativuutta. Lisäksi arvioidaan hoitajan terveydentila ja kelpoisuus sekä kodin ja ympäristön sopivuus.

Omaishoidontukihakemukset käsitellään Ppky Selänteen SAS-asiantuntijaryhmässä. Omaishoidonohjaaja tekee päätöksen omaishoidontuesta SAS-työryhmän esityksen pohjalta.

Yhteystiedot

Selänteen omaishoidonohjaaja Nanna Rauhala

Tavoitettavissa arkisin virka-aikana puh. 040 1869793