Lapsen elatus

elatus

Lain mukaan molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa tätä lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Sen euromäärästä vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja on oikeutettu vahvistamaan elatusta koskevan sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä ja lastenvalvoja arvioi sopimuksen lapsen edun mukaiseksi. Mikäli vanhemmat eivät pääse elatuksesta sopimukseen lastenvalvojan luona, voivat he hakea käräjäoikeudelta elatusta koskevan päätöksen, joka on rinnasteinen lastenvalvojan vahvistamalle sopimukselle. 

Elatusapua määriteltäessä kartoitetaan kummankin vanhemman taloudellinen tilanne, joten tapaamiselle tulee ottaa mukaan tositteet tuloista, asumiskuluista ja muista hyväksyttävistä menoista tietojen tarkistamista varten. Vanhempien tulee myös tulostaa ja täyttää varallisuusselvityslomake. Yrittäjän elatuskyvyn arvioinnissa yrittäjän tulee esittää tuloslaskelma, tase, tase-erittely sekä kirjanpitäjän selvitys maksetuista palkoista ja yksityisnostoista kuluvan ja edellisen vuoden ajalta. Yrittäjän pyydetään toimittamaan nämä tiedot lastenvalvojalle viimeistään kolme viikkoa ennen varattua aikaa. 

Mikäli elatusvelvollisella ei ole elatuskykyä, voidaan elatussopimus vahvistaa määräaikaisesti alle Kelan elatustuen tai 0 euroa. Lastenvalvoja laatii laskelman ja tarkistaa vanhempien taloudellisen tilanteen tositteiden perusteella. 

Tällöin lapsen kanssa asuva vanhempi voi lastenvalvojalla vahvistetun (tai käräjäoikeudessa tehdyn päätöksen) sopimuksen perusteella hakea Kelalta elatustukea. Mikäli elatusapu on vahvistettu alle Kelan elatustuen puutteellisesta elatuskyvystä johtuen, Kela maksaa erotuksen. Elatusvelvolliselta ei peritä elatustukea takaisin. Mikäli vanhempi laiminlyö elatussopimukseen perustuvan elatusvelvollisuutensa, voi toinen vanhempi hakea Kelasta elatustukea.  http://www.kela.fi/elatustuki 

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös 18 ikävuoden jälkeen, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi. Koulutusavustuksen euromäärästä ja sen maksuajasta on mahdollista laatia kirjallinen sopimus, jonka lastenvalvoja vahvistaa. Lapsi on 18 vuotta täytettyään toinen sopijaosapuoli. Asian voi viedä myös käräjäoikeuden päätettäväksi. 

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Indeksikorotus astuu voimaan sopimuksen tai päätöksen vahvistamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Joulukuun 15. päivän jälkeen voi elatusavun indeksikorotuksia tiedustella lastenvalvojien toimistosta. Samassa paikassa voidaan laskea muuttunut elatusavun määrä ja merkitä se alkuperäiseen sopimukseen/oikeuden päätökseen. Korotus voidaan pyynnöstä ilmoittaa toiselle vanhemmalle. Vanhemmat huolehtivat itse indeksikorotuksista ja niiden merkitsemisestä. 

Elatusavut on maksettava ilman eri vaatimusta sopimuksesta/oikeuden päätöksestä ilmenevänä erääntymispäivänä. Jollei elatusapueriä makseta erääntymispäivänä, ne voidaan ulosmitata elatusvelvolliselta.

Laki lapsen elatuksesta

Kela elatustuki

Elatusapualaskuri

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi [at] selanne.netid="LPlnk158612" rel="noopener noreferrer" target="_blank"

Haapajärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231

Reisjärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231


Pyhäjärven perheoikeudelliset palvelut

sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja 

Elisa Ollila

puhelinaika ma-to 12-13

puh 040 3008231