Olet tässä

Kehitysvammaisten palvelut

Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lut jär­jes­tää ja tuot­taa ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja. Keskeisimpiä palveluita ovat palveluohjaus, työ-ja päivätoiminta sekä  eri muotoiset asumispalvelut. Kehitysvammapalveluiden tavoitteena on tukea ja edistää kehitysvammaisten osallisuutta, itsenäistä ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

Ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään sil­loin, kun ke­hi­tys­vam­mai­nen hen­ki­lö ei saa riit­tä­viä ja hä­nel­le so­pi­via pal­ve­lu­ja mui­den la­kien no­jal­la. Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­luis­sa tue­taan ke­hi­tys­vam­mai­sia hen­ki­löi­tä ja hei­dän per­hei­tään elä­män eri vai­heis­sa. Pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä hyö­dyn­ne­tään laa­ja-alais­ta am­mat­ti­tai­toa eri so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen kanssa. Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lut osal­lis­tuu yh­des­sä ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön ja hä­nen per­heen­sä kans­sa hoi­don, var­hais­kun­tou­tuk­sen, ope­tuk­sen, työl­lis­tä­mi­sen, päi­väai­kai­sen toi­min­nan se­kä asu­mi­seen liit­ty­vien pal­ve­lu­jen suun­nit­te­luun, to­teu­tuk­seen ja ar­vioin­tiin.

Kehitysvammahuollon palveluihin hakeudutaan joko ottamalla yhteyttä Selänteen kuntien palveluohjaajiin tai lähettämällä paperinen kehitysvammapalveluhakemus

Linkkejä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 Kehitysvammalaki

https://www.tukiliitto.fi/ Kehitysvammaisten tukiliiton sivut

 

KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT

Terapia- ja vammaispalvelujohtaja Päivi Roivas, p. 044 4457 675

PL 66, 85801 Haapajärvi

Haapajärvi:

Palveluohjaaja Riitta Kähkönen, p.044 4456 275

PL 66, 85801 Haapajärvi

Toimintakeskus ST-tuote:

Vastaava ohjaaja Matti Pyöriä, p. 044 4456 272

Päivätoiminnan ohjaajat Janika Tiitto, ja Päivi Järvi p. 044 4456 274 

Työtoiminnan ohjaaja Anu Järvikuona, p. 044 4456 273

Työtoiminnan ohjaaja Asko Aho, p.044 4456 262

Tuetun asumisenohjaaja Elisa Hämäläinen p. 044 4456 205

Pyhäjärvi:

Palveluohjaaja: Aikuiset Kati Huuskonen p. 044 4457 676, Lapset ja nuoret Eija Perälä p. 044 445 7912

Yrittäjäntie 21, 86800 Pyhäsalmi

Työkeskus Pyhähiisi:
Päivätoiminnan ohjaajat Jaana Pesonen ja  Tiina Tikka p. 044 4457 263
Työtoiminnan ohjaaja Eila Paananen, p. 044 4457 760
Työtoiminnan ohjaaja Henry Pönkkö, p. 044 4457 823
 

Tuetun asumisenohjaaja Nina Mikkonen p.044 4457 972 , sijainen Elina Montonen 27.9.2022-3.10.2023

Reisjärvi:

Palveluohjaaja Eija Perälä 044 4457912

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Toimintakeskus Viola:
Päivätoiminnan ohjaajat Teija Särkelä ja Jarmo Sandholm, p. 040 3008 389
Työtoiminnan ohjaaja Sanna Kinnula, p. 040 3008 388
Työtoiminnan ohjaaja Tiina Hirvinen p.040 3008 387

Tuetun asumisen ohjaaja Anne Vinkka p. 0444456 580

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi [at] selanne.net